Cennik

TERAPIA INTEGRACJI
BILATERALNEJ

350 PLN/H

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI
NEUROMOTORYCZNEJ

450 PLN/H

TERAPIA SŁUCHOWA
JOHANSENA + NEUROFLOW

450 PLN/H

KONSULTACJA
PSYCHODIETETYCZNA

200 PLN/H

TERAPIA
PARY/RODZINNA

250 PLN/1.5H

TERAPIA
PARY/RODZINNA

200 PLN/H

OPINIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

800 PLN (1250 PLN EXPRESS)/H

BADANIE
PSYCHOLOGICZNE

OD 380 PLN/2.5H

BADANIE
PEDAGOGICZNE

380 PLN/2H

BADANIE
PSYCHIATRYCZNE

320 PLN

DIAGNOZA
LOGOPEDYCZNA

200 PLN/H

ZAJĘCIA
Z LOGOPEDĄ

120 PLN/45MIN

ZAJĘCIA
Z LOGOPEDĄ

100 PLN/30MIN

TRENING
BIOFEEDBACK

120 PLN/45MIN

DIAGNOZA
BIOFEEDBACK

160 PLN/45MIN

DIAGNOZA ADHD
DOROSŁYCH

600 PLN/2H+45MIN

DIAGNOZA ADHD
DZIECI

600 PLN/2x2H

TERAPIA
INDYWIDUALNA

200 PLN/H

TERAPIA INTEGRACJI BILATERALNEJ

CENA: 350 ZŁ / 1H

Program kierowany jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, które często prezentują niedojrzałość w systemie motorycznym. Na podstawie testów diagnostycznych i kontrolnych spotkań tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi.
UMÓW WIZYTĘ

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ

CENA: 450 ZŁ / 1H

Podczas diagnozy neuromotorycznej uwagę diagnostyczną kieruje się na równowagę i koordynację ruchową oraz dojrzałość odruchów pierwotnych i posturalnych. Jeżeli odruchy pierwotne pozostają niewygaszone w układzie nerwowym wówczas wpływają na trudności w zakresie uczenia się i innych problemów rozwojowych.
UMÓW WIZYTĘ

TERAPIA SŁUCHOWA JOHANSENA + NEUROFLOW

CENA: 450 ZŁ / 1H

Terapia słuchowa Johansena, znana również jako Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (IAS), to metoda mająca na celu poprawę przetwarzania słuchowego u osób w każdym wieku. Opiera się na założeniu, że wiele problemów z nauką, koncentracją, komunikacją i zachowaniem może mieć swoje źródło w nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców słuchowych.

UMÓW WIZYTĘ

KONSULTACJA PSYCHODIETETYCZNA

CENA: 200ZŁ / 1H

Konsultacja psychodietetyczna to spotkanie z psychodietetykiem – ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemów z odżywianiem, które mają podłoże psychologiczne, wesprzeć w budowaniu zdrowych nawyków, właściwej relacji z jedzeniem. Ma na celu wesprzeć osoby walczące z zaburzeniami, takimi jak: anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne podjadanie i inne.

UMÓW WIZYTĘ

TERAPIA PARY/RODZINNA

CENA: 250ZŁ / 1.5H

Terapia dla par skoncentrowana jest na osobach pozostających w relacji romantycznej. Ma na celu poprawę jakości relacji poprzez zwiększenie wzajemnego zrozumienia, lepszą komunikację i rozwiązywanie konfliktów. Terapia rodzinna skupia się na dynamice całej rodziny. Pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowych wzorców interakcji i komunikacji w rodzinie, a także na wypracowanie zdrowych i konstruktywnych sposobów funkcjonowania.
UMÓW WIZYTĘ

TERAPIA PARY/RODZINNA

CENA: 200ZŁ / 1H

Terapia dla par skoncentrowana jest na osobach pozostających w relacji romantycznej. Ma na celu poprawę jakości relacji poprzez zwiększenie wzajemnego zrozumienia, lepszą komunikację i rozwiązywanie konfliktów. Terapia rodzinna skupia się na dynamice całej rodziny. Pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowych wzorców interakcji i komunikacji w rodzinie, a także na wypracowanie zdrowych i konstruktywnych sposobów funkcjonowania.
UMÓW WIZYTĘ

OPINIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

CENA: 800ZŁ (1250ZŁ EXPRESS) / 1H

Opinia psychologiczno-pedagogiczna to dokument sporządzony przez psychologa i pedagoga na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych dziecka. Zawiera: opis rozwoju dziecka , określenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka, zalecenia dla rodziców i nauczycieli. Opinie wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, honorowane w szkołach i przez kuratorium oświaty.

UMÓW WIZYTĘ

BADANIE PSYCHOLOGICZNE

CENA: OD 380 ZŁ / 2.5H

Badanie psychologiczne osób dorosłych ma na celu ocenę ich funkcjonowania psychologicznego w różnych obszarach. Może być prowadzone przy użyciu standaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Pozwala ocenić np. nasilenie objawów depresyjnych i lęku, zaburzenia kontroli emocji, funkcje poznawcze, poziom intelektu, cechy osobowości (np. test NEO PI-R).

UMÓW WIZYTĘ

BADANIE PEDAGOGICZNE

CENA: 380 ZŁ / 2.5H

Badanie pedagogiczne jest wskazane, gdy u dziecka obserwuje się problemy w procesie edukacji, np. z czytaniem, pisaniem odręcznym, procesami liczenia.

UMÓW WIZYTĘ

BADANIE PSYCHIATRYCZNE

CENA: 320 ZŁ

Badanie psychiatryczne to szczegółowa ocena stanu psychicznego osoby, przeprowadzana przez psychiatrę. Ma na celu rozpoznanie problemów ze zdrowiem psychicznym i postawienie diagnozy. Zalecane m.in.. U osób z zaburzeniami depresyjnymi,lękiem, bezsennością, zaburzeniami kontroli emocji.

UMÓW WIZYTĘ

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

CENA: 200 ZŁ / 1H

Diagnoza logopedyczna to kompleksowy proces oceny rozwoju pracy aparatu mowy dziecka. Ma na celu: określenie poziomu rozwoju mowy dziecka, zidentyfikowanie problemów logopedycznych niezwiązanych bezpośrednio z mową, takich jak: oddychanie przez nos, problemy z połykaniem, problemy z karmieniem u małych dzieci; określenie przyczyn problemów logopedycznych, opracowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej: program terapii jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka

UMÓW WIZYTĘ

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

CENA: 120 ZŁ / 45 MIN

Zajęcia z logopedą to indywidualne lub grupowe spotkania, których celem jest: usunięcie wad wymowy, rozwijanie słownictwa, kształtowanie umiejętności gramatycznych, nauka poprawnego budowania zdań, rozwijanie płynności mowy, poprawa rozumienia mowy: ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia rozumienia mowy, praca z aparatem mowy w przypadku problemów z prawidłowym karmieniem, przełykaniem.

UMÓW WIZYTĘ

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

CENA: 100 ZŁ / 30 MIN

Zajęcia z logopedą to indywidualne lub grupowe spotkania, których celem jest: usunięcie wad wymowy, rozwijanie słownictwa, kształtowanie umiejętności gramatycznych, nauka poprawnego budowania zdań, rozwijanie płynności mowy, poprawa rozumienia mowy: ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia rozumienia mowy, praca z aparatem mowy w przypadku problemów z prawidłowym karmieniem, przełykaniem.

UMÓW WIZYTĘ

TRENING BIOFEEDBACK

CENA: 120 ZŁ / 45 MIN

Trening biofeedback odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który rejestruje i przetwarza sygnały fizjologiczne organizmu. Informacje te są następnie przekazywane do osoby badanej w formie wizualnej lub dźwiękowej, co pozwala jej na świadomą kontrolę nad nimi. Mózg emituje fale o różnej częstotliwości , których zapis uzyskuje się, przeprowadzając badanie EEG. Fale mózgowe alfa związane są ze stanem odprężenia i relaksu, Biofeedback umożliwia pracę nad osiąganiem tego stanu.Biofeedback znajduje zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu schorzeń, takich jak: depresja, bezsenność, zespół stresu pourazowego, rehabilitacja obszarów mózgu po np. urazie lub udarze.

UMÓW WIZYTĘ

DIAGNOZA BIOFEEDBACK

CENA: 160 ZŁ / 45 MIN

Diagnoza feedback to metoda oceny funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego osoby badanej, oparta na analizie jej reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe. Badanie wykorzystuje technologię EEG (elektroencefalografii) do pomiaru fal mózgowych.

UMÓW WIZYTĘ

DIAGNOZA ADHD DOROSŁYCH

CENA: 600 ZŁ / 2H+ 45MIN spotkanie w celu omówienia wyników i dalszych zaleceń

DIVA-5 to rozbudowany kwestionariusz, który służy do diagnozy ADHD u osób dorosłych. Został opracowany przez holenderską fundację DIVA z siedzibą w Hadze i opiera się na najnowszych kryteriach diagnostycznych. Badanie DIVA-5 składa się z trzech części: wywiad, kwestionariusz, skala oceny funkcjonowania.
UMÓW WIZYTĘ

DIAGNOZA ADHD DZIECI

CENA: 600 ZŁ / dwa spotkania po 2h

Badanie Conners 3 to narzędzie diagnostyczne, które służy do oceny objawów ADHD u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Badanie składa się z trzech kwestionariuszy, które zawierają pytania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania dziecka, takich jak: uwaga, nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, problemy emocjonalne, problemy społeczne, problemy z nauką. Na podstawie odpowiedzi psycholog ocenia nasilenie objawów ADHD i stawia diagnozę.

UMÓW WIZYTĘ

TERAPIA INDYWIDUALNA

CENA: 200 ZŁ / 1H

Terapia indywidualna to forma pomocy psychologicznej, która skupia się na pracy z jedną osobą. Terapeuta i pacjent spotykają się regularnie, aby omówić problemy, z jakimi boryka się pacjent, i wspólnie wypracować rozwiązania.

Terapia psychologiczna jest formą pomocy psychologicznej, która może być pomocna dla osób doświadczających różnorodnych problemów natury emocjonalnej, psychicznej i behawioralnej.

UMÓW WIZYTĘ